Verlag:
FUNDACJA DOMINIKANSKI OSRODEK LITURGICZNY
Erschienen:
07.11.2019
Format:
MP3
Schutz:
Dig. Wass.

Mysterium fascinans 2018 - Modlic sie liturgia

Various Lyricist


10,42 €
inkl. 5% MwSt.
MP3


W tej edycji rozpocz?li?my podró? przez rytua? Eucharystii i Liturgii godzin, krok po kroku odkrywaj?c ca?e bogactwo tre?ci, która kryje si? w ?wi?tych obrz?dach Ko?cio?a. Czynimy to, co Ko?ció? praktycznie od pocz?tku swego istnienia nazywa mistagogi?, a wi?c wchodzimy coraz g??biej w celebrowane misterium przez odkrywanie znaczenia i symboliki rytua?u, aby ca?e nasze ?ycie by?o przemieniane przez liturgi?. Wa?ne jest to zakotwiczenie w konkretnym ?yciu uczestnika celebracji, które zostaje u?wi?cone, ukszta?towane i przemienione przez liturgi?, któr? si? ten cz?owiek modli. W?a?nie te s?owa papie?a Piusa X ("modli? si? liturgi?") wybrali?my na has?o przewodnie tej edycji. Nie chodzi o to, aby modli? si? w czasie liturgii, jakby jedn? rzecz? by?o wype?nianie rytua?u, a drug? modlitwa, o któr? trzeba niejako powalczy? w mi?dzyczasie. Rzecz w tym, ?eby modli? si? liturgi?, a wi?c wszystkimi s?owami modlitw, ?piewami, gestami i postawami cia?a, wszystkimi zmys?ami zaanga?owanymi w odbiór ca?ego bogactwa liturgicznych symboli, którymi mówi liturgia.

Bitte wählen Sie ihr Ursprungsland aus: